Đang xử lý.....

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 6/2022

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo; Sơ đồ kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ & hợp tác quốc tế năm...

KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Công bố công khai dự toán ngân sách đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo Tuyển sinh đi học tại MA RỐC năm 2022

Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 5 năm 2022

Công văn V/v Hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

Đánh giá, cho điểm Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các đơn vị đào tạo năm học 2021-2022

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến của Trườn...

Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm...

Quyết định Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Thông báo Về danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2021 tại Trường Đại ...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - B2020 - TNA - 09

Thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại họ...

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường, kì thi ngày...