Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

Quản trị khoa Địa

Sứ mạng

Khoa Địa - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Địa; nghiên cứu Địacủa cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn

Đến năm 2035, Khoa Địa- Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục hàng đầu của cả nước, ngang tầm với các khoa đào tạo giáo viên Địa của các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu giáo dục

Đào tạo cử nhân sư phạm Địa lí có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc để phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế, phát triển KT - XH của cả nước, đặc biệt là khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết; Sáng tạo; Hội nhập; Phát triển